Responsive image
DANH MỤC SẢN PHẨM
SẢN PHẨM MỚI

-32%

Đèn led chống thấm PIFL-228

460 000VNĐ

676 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm PIFL-128

360 000VNĐ

530 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm PIFK-236L36

1 383 000VNĐ

2 033 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm PIFK-136L18

1 126 000VNĐ

1 656 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm PIFK-218L20

868 000VNĐ

1 277 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm 118L10

696 000VNĐ

1 024 000VNĐ

-32%

ĐÈN LED CHỐNG THẤM PIFI 118L10

357 000VNĐ

525 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm 218L20

669 800VNĐ

985 000VNĐ

-32%

DEN LED CHONG THAM PIFH 136L18

626 000VNĐ

921 000VNĐ

-32%

Đèn led chống thấm PIFH-118L10

415 000VNĐ

611 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PHA CHỐNG THẤM PARAFON POLH5065

1 176 000VNĐ

1 705 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PHA CHỐNG THẤM PARAGON

881 000VNĐ

1 277 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA CHỐNG THẤM POLH2065

536 000VNĐ

777 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA CHỐNG THẤM

340 900VNĐ

494 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIỂM PSLQQ

359 000VNĐ

520 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIỂM PSLPP

428 500VNĐ

621 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIỂM PSLMM/10L

428 500VNĐ

621 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIÊM PSLMM

428 500VNĐ

621 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON PHA TIÊU ĐIỂM

1 042 000VNĐ

1 509 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLZ

1 271 000VNĐ

1 842 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLU

1 129 000VNĐ

1 637 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLDD

1 036 000VNĐ

1 501 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PWLAA

1 083 000VNĐ

1 569 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOF30L

14 059 000VNĐ

20 375 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOE30L

13 278 000VNĐ

19 243 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOE

1 697 000VNĐ

2 460 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOD30

9 763 000VNĐ

14 149 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOD

1 123VNĐ

1 628 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOC12L650

1 506 000VNĐ

2 183 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOC

1 177 000VNĐ

1 706 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOB15L6

1 648 000VNĐ

2 388 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PPOB

131 900VNĐ

191 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLJ

374 000VNĐ

542 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLIE

3 026 000VNĐ

4 385 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLI3L

374 000VNĐ

542 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON PLLAE

1 052 000VNĐ

1 525 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLU

2 781 000VNĐ

4 030 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLR

2 781 000VNĐ

4 030 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLE

2 998 000VNĐ

4 345 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯƠN PARAGON OLD

3 712 000VNĐ

5 380 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED SÂN VƯỜN PARAGON OLC

2 485 000VNĐ

3 602 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PCFU

LIÊN HỆ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PCFO

LIÊN HỆ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI TREO TRẦN PBLA

LIÊN HỆ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALK

3 749 000VNĐ

5 433 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALJ

6 690 000VNĐ

9 696 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALI

5 258 500VNĐ

7 621 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALH

4 575 000VNĐ

6 630 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI TREO TRẦN PALG

5 164 000VNĐ

7 484 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALF

3 228 000VNĐ

4 678 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALE

5 511 000VNĐ

7 987 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALD6L

2 913 000VNĐ

4 223 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI- TREO TRẦN PALC

2 675 000VNĐ

3 877 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN NỔI - TREO TRẦN PALB

5 240 000VNĐ

7 595 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON TREO TRẦN PALA

4 512 000VNĐ

6 540 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLSE

132 000VNĐ

191 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLRE

319 000VNĐ

462 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLNE

272 000VNĐ

394 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLLE

323 000VNĐ

468 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLKE

303 000VNĐ

439 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLDE

1 048 000VNĐ

1 520 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLCE

548 000VNĐ

795 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED PARAGON GẮN TƯỜNG PWLA

417 000VNĐ

605 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED GẮN NỔI PARAGON PSDJJ 120L6

220 000VNĐ

319 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED GẮN NỔI PARAGON PSDII 120L

220 000VNĐ

319 000VNĐ

-31%

ĐÈNLED PARAGON GẮN NỔI PSDH218L

507 000VNĐ

735 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED GẮN NỔI PARAGON PSDH168L

402 000VNĐ

583 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLS210L

469 000VNĐ

679 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLA36

973 000VNĐ

1 411 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLA26

689 000VNĐ

1 013 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLA16

381 000VNĐ

553 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLS310L

697 000VNĐ

1 011 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON OLS110L

258 000VNĐ

375 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDKK

768 000VNĐ

1 144 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDHH

301 000VNĐ

436 000VNĐ

-31%

Đèn LED ÂM TRẦN PARAGON PRDA95E27L

77 000VNĐ

112 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDC

464 000VNĐ

673 000VNĐ

-31%

ĐGGENF LED ÂM TRẦN PARAGON LED PRDHH

301 000VNĐ

436 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON PRDGG

301 000VNĐ

436 000VNĐ

-31%

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN PRDFF

291 000VNĐ

421 000VNĐ

-31%

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN PRDLL

209 000VNĐ

303 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PARAGON LED PRDEE

374 000VNĐ

542 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED ÂM TRẦN PANEL PARAGON PRDJJ

220 000VNĐ

319 000VNĐ

-31%

ĐÈN LED MÂM - ÂM TRẦN PARAGON PRDII

220 000VNĐ

319 000VNĐ

Page
1 ....
Liên hệ

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0283 5 591 545


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV PHÚ DANH

Đ/c : Số 8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

Email : phudanh09@gmail.com

Hotline: 0907.087.017

Tel: 02835 591 545

Website : www.phudanh.vn - www.phudanh.com.vn - www.phudanh.com

© 2017 bản quyền thuộc PHUDANH.VN. Thiết kế web bởi vietnetsoft.com
CHAT LIVE FACEBOOK